ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ

Sabıka kayıtlarının  silinmesine  ilişkin hükümler, 3682 sayılı Adli SicilKanunu'nun 8 ve 9 uncu,  Adli  Sicil Yönetmeliği'nin  9, 10 ve 11 inci maddelerinde yer almaktadır.
        3682 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 8 inci maddesine  göre; adli  sicildeki kaydın silinebilmesi için aşağıdaki koşullar aranır.
        1- Cezanın çekildiği,
        2- Cezanın ortadan kalktığı,
        3- Cezanın düştüğü
        tarihten itibaren;
        kabahat  türünden mahkumiyetlerde,   bir  yıl  içerisinde yeni bir kabahat veya cürümden,
        Cürüm  türünden   mahkumiyetlerde,  beş  yıl  içerisinde  evvelce  verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya, mahkum olunmadığında;  sabıka kaydı adli sicil kayıtlarından çıkarılır.
        Ancak;
        Zimmet, ihtilas, (Basit ve nitelikli zimmet ile devlet alım ve satımlarında    menfaat sağlamak.)
        İrtikap
        Rüşvet
        Hırsızlık
        Dolandırıcılık
        Sahtecilik
        İnancı Kötüye Kullanmak
        Dolanlı iflas  gibi  yüzkızartıcı  cürümler   ile;  beş yıldan  fazla  ağır hapis  ve  hapis cezalarının,   esas   olarak  silinememeleri    kural   ise  de,  istasnai  olarak silinebilmeleri daha ağır koşullara tabidir.
        Yukarıda sayılan ve silinmesi mümkün olmayan cürümlere ve hürriyeti bağlayıcı cezalara ait mahkumiyetlerin;
        a- Suçun işlendiği zaman Türk Ceza Kanunu'nun  54/3  maddesi  veya 2253  sayılı  Çocuk Mahkemelerinin  Kuruluşu  Görev  ve   Yargılama Usulleri Hakkında   Kanunu' nun 12 nci  maddesine göre 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde beş yıl içerisinde,
        b- Suçun işlendiği zaman Türk Ceza Kanunu'nun 55/3 maddesine göre 15 yaşını doldurupta 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde on yıl içerisinde,
        c- 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında  Kanun'un 6 ncı maddesi uyarınca cezanın ertelendiği  ve  Türk Ceza Kanunu'nun 95/2 maddesine göre mahkumiyetin esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde beş yıl içerisinde,        evvelce  verilen  ceza  cinsinden   bir  cezaya  veya  daha ağır bir cezaya mahkum olunmadığı takdirde, adli sicil kayıtlarından çıkartılabilmeleri mümkün olmaktadır.
        Silinmesi    mümkün    olmayan  cürümlerden  mahkumiyet  hallerine  ve yukarıda  belirtilen  nitelikteki  hürriyeti  bağlayıcı cezalara Kanunun tanıdığı bu ayrıcalık, doğal   olarak  silinmesi  mümkün   olan   cürümlerden   mahkumiyet hallerine  ve hürriyeti bağlayıcı cezalara da uygulanmaktadır. Sabıka  kaydının silinmesine imkan bulunan bu durumlarda;
        a- Suçun işlediğin zaman T.C.K' nın 54/3 maddesi veya 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri  Kanununun  12.maddesine  göre 15 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilen mahkumiyetlere ilişkin sabıka kayıtları iki yıl içerisinde,
        b- Suçun işlediğin  zaman   T.C.K' nın 55/3  maddesine 15 yaşını  doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış  küçükler için verilen mahkumiyetleri ilişkin sabıka kayıtları  3 yıl içerisinde,
        evvelce verilen ceza   cinsinden  bir  cezaya  veya  daha  ağır  bir cezaya mahkum    olunmaması  sabıkanın   adli   sicil     kayıtlarından  çıkartılabilmesi olanaklıdır.
       3682 Sayılı Adli Sicil Kanununun 8 inci maddesine göre Mahkemelerce verilen silme kararlarının, Genel Müdürlüğümüze faks veya posta ile gönderilmesi veya kişinin kararla bizzat başvurusunu Tetkik Hakimlerinden oluşan, Adli Sicil Komisyonunca incelenmesi sonucu Silme İşlemi yapılır.Ayrıca ilgilisine bilgi verilir.
        Adli Sicil taşra teşkilatını teşkil eden Bölge ve Ağır Ceza Bilgi İşlem merkezlerinde Silme İşlemi yapılmaz.